Издраваме четири типа картички за тахограф: возачка картичка, службена картичка, карта за работилница и карта за контрола

Националниот издавач на секоја поединечна земја-членка на ЕУ издава вкупно четири типа тахографски картички: возачка картичка, службена картичка, карта за работилница и контролна картичка.
Зависни страни во системот за паметни тахографи се имателите на картички за тахограф и други страни кои ја користат опремата за тахограф и кои дејствуваат врз основа на разумна доверба во системот за паметни тахографи.

Носители на картички се правни лица наведени на картичката за тахограф: компанија, работилница или надзорно тело. Корисници на картички се физички лица наведени на картичката за тахограф: возачи, овластени техничари и контролни службеници.

Сите картички на системот за паметни тахографи се картички со формат ID-1 со јасно видливи персонализирани податоци и безбедносни карактеристики, а содржат и чип на кој одредени податоци се чуваат со високо ниво на безбедност.

Системот за паметен тахограф, покрај складирањето (снимање, снимање) податоци за возачот и неговите активности на чипот на паметната картичка, вклучува и складирање на споменатите податоци во работната меморија на самиот уред за тахограф.

Датумот на истекување на важноста на картичката за првото издавање се одредува така што датумот на отпочнување на важноста на картичката се зголемува за периодот на важност на картичката на следниов начин:

 за возачки картички: пет години,
 за картички на компанијата: пет години,
 за контролни картички: две години,
 за картички за работилница: една година.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *