ЛОКАЦИИ НА ПРИЕМ НА БАРАЊА

ТАХОМОБИЛ ДОО СКОПЈЕ има определено три локации за прием на барање за издавање на мемориски картички за дигитален тахограф, и тоа

ул. Калош Дани бр. 22 (Момин Поток)
1000 Скопје-Карпош

078 201 099

info.skopje@tahomobil.mk

ул. Михаил Апостолски-Дончо бр. 7,
7000 Битола

075 386 836

info.bitola@tahomobil.mk

Струмица

075 386 722

info.strumica@tahomobil.mk