.

За нас

Друштво за техничко испитување и анализа ТАХОМОБИЛ ДОО Скопје е носител на јавно овластување за извршување на работите за издавање на мемориски картички за дигитални тахографи, врз основа на Решение број 09-237/5 од 9 февруари 2023 година на Министерството за транспорт и врски на РС Македонија, објавено во Службен весник на РС Македонија бр. 58 од 16.03.2023 година.

Согласно јавното овластување издаваме 4 видови на мемориски картички и тоа: возачка картичка, картичка за превозник, работилничка картичка и контролна картичка. За повеќе информации контактирајте не.