ЦЕНОВНИК

Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

       по редовна постапка:     4.354 денари со вклучено ДДВ

       по итна постапка:            6.531 денари со вклучено ДДВ

Назив и седиште на примач: ТАХОМОБИЛ ДОО СКОПЈЕ – М.К.

Банка на примач: Стопанска банка АД Скопје

Трансакциона сметка: 200004064357028

 

*Цената за издавање на мемориски тахографски картички е изразена во евра и истата по редовна постапка изнесува 60 евра + 18% ДДВ, а по итна постапка изнесува 90 евра + 18% ДДВ. Плаќањето се врши во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ. Курсот се утврдува на месечно ниво, секој 1-ви во месецот.