ул. Калош Дани бр. 22 (Момин Поток)
1000 Скопје-Карпош

078 201 099

info.skopje@tahomobil.mk

ул. Михаил Апостолски-Дончо бр. 7,
7000 Битола

075 386 836

info.bitola@tahomobil.mk

Струмица

075 386 722

info.strumica@tahomobil.mk

БАРАЊА
за мемориски картички

Возачка картичка

Цена на мемориски тахографски картички за месец ЈУЛИ 2024 година

Цената за возачка картичка изнесува 4.357 денари со вклучено ДДВ

Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.535 денари со вклучено ДДВ

* Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката