АПЛИЦИРАЈ – ВОЗАЧКА КАРТИЧКА

  ПОПОЛНЕТ ДОКУМЕНТ

  Прикачете го пополнетиот pdf документ. Фајлот треба да е и дигитално потпишан со важечки дигитален потпис од овластените издавачи на дигитални потписи во Република Македонија.

  ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Копија од лична карта на возачот или на патната исправа (само за странци):

  Копија од возачката дозвола:

  Доказ за уплата на износот за издавање на картичка:

  Во случај на замена на картичката поради поради промена на името, презимето - документ од кој се утврдува промената на личните податоци

  Пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на РМ (Прикачете скениран документ со 72dpi резолуција. Не поголем од 200kb):

  - за странци

  Потврда за привремен престоj или лична карта за странци (за странци):

  Работна дозвола:

  Уплатници

  Редовна постапка
  Итна постапка

  Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

  Цената за возачка картичка изнесува 4.354 денари со вклучено ДДВ

  Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.531 денари со вклучено ДДВ

  * Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката