АПЛИЦИРАЈ – РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА

  ПОПОЛНЕТ ДОКУМЕНТ

  Прикачете го пополнетиот pdf документ. Фајлот треба да е и дигитално потпишан со важечки дигитален потпис од овластените издавачи на дигитални потписи во Република Македонија.

  ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Тековна состојба не постара од шест месеци за правното лице издадена од Централниот Регистар на Република Македонија:

  Копија од лична карта или патна исправа (само за странци) од техничкото лице (Прикачете скениран документ со 72dpi резолуција. Не поголем од 200kb):

  Копија од возачка дозвола на техничко лице

  Потврда за стручна оспособеност на техничкото лице за дигитален тахограф не постара од 3 години

  Копија од овластувањето на Мистерството за транспорт и врски за работилницата:

  Потврда за стручна оспособеност на техничкото лице за дигитален тахограф не постара од 3 години

  Копија од овластувањето на Мистерството за транспорт и врски за работилницата

  Доказ за уплата на износот за издавање на картичка (Прикачете скениран документ со 72dpi резолуција. Не поголем од 200kb):

  Поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништивање:

  Пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на РМ (Прикачете скениран документ со 72dpi резолуција. Не поголем од 200kb):

  Документ од кој се потврдуваат промените на личните податоци (во случај на замена на картичката поради името и презимето):

  Уплатници

  Редовна постапка
  Итна постапка

  Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

  Цената за возачка картичка изнесува 4.354 денари со вклучено ДДВ

  Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.531 денари со вклучено ДДВ

  * Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката