РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА – ЗАМЕНА

ЗАМЕНА НА РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

 • Пополнето барање за издавање на работилничка картичка
 • Решение за извршена промена или Тековна состојба од Централен регистер на РМ  не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена на нотар) –  во случај на промена на податоците за работилницата
 • Копија од лична карта на техничко лице
 • Копија од возачка дозвола на техничко лице
 • Копија од документ од кој се утврдува промената на личните податоци на техничко лице
 • Потврда за завршена обука за стручна оспособеност на техничкото лице, не постара од 3 години
 • Копија од овластувањето за работилница издадено од Министерство за транспорт и врски
 • Фотографија од техничкото лице, не постара од шест месеци
 • Работилничка картичка која веќе била издадена заради нејзино уништување
 • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

 • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
 • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)