РАБОТНИЧКА КАРТИЧКА – ПРВО ИЗДАВАЊЕ

ПРВО ИЗДАВАЊЕ

  • Пополнето барање за издавање на работилничка картичка
  • Тековна состојба од Централниот регистар на РС Македонија не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена на нотар)
  • Копија од лична карта на техничко лице
  • Копија од возачка дозвола на техничко лице
  • Потврда за завршена обука за стручна оспособеност на техничкото лице, не постара од 3 години
  • Копија од овластувањето за работилница издадено од Министерство за транспорт и врски
  • Фотографија од техничкото лице, не постара од шест месеци
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)