РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА – ОШТЕТЕНА

ОШТЕТЕНА РАБОТНИЧКА КАРТИЧКА

 • Пополнето барање за издавање на работилничка картичка
 • Тековна состојба од Централниот регистар на РС Македонија не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена на нотар)
 • Копија од лична карта на техничко лице
 • Копија од возачка дозвола на техничко лице
 • Потврда за завршена обука за стручна оспособеност на техничкото лице, не постара од 3 години
 • Копија од овластувањето за работилница издадено од Министерство за транспорт и врски
 • Фотографија од техничкото лице, не постара од шест месеци
 • Оштетената/неисправна работилничка картичка се приложува кон барањето
 • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар

ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

 • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
 • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)