РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА – ОБНОВУВАЊЕ

ОБНОВУВАЊЕ НА ИСТЕЧЕНА РАБОТНИЧКА КАРТИЧКА

Барање може да се поднесе максимум 2 месеци пред истек на важноста на картичката. Во прилог се доставуваат следните документи: