ВОЗАЧКА КАРТИЧКА – ЗАМЕНА

ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА КАРТИЧКА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

 

  • Пополнето барање за издавање на возачка картичка

  • Копија од лична карта или патна исправа (само за странци)

  • Копија од возачка дозвола

  • Копија од документ од кој се утврдува промената на личните податоци

  • Фотографија на возачот, не постара од 6 месеци

  • Картичката која му е издадена на возачот заради нејзино уништување

  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар

 

ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

 

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)

  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)

 

За странци

 

  • Потврда за привремен престој или лична карта за странци

  • Работна дозвола