ВОЗАЧКА КАРТИЧКА – ОШТЕТЕНА

ОШТЕТЕНА ВОЗАЧКА КАРТИЧКА

  • Пополнето барање за издавање на возачка картичка
  • Копија од лична карта или патна исправа (само за странци)
  • Копија од возачка дозвола
  • Фотографија на возачот, не постара од 6 месеци
  • Оштетената/неисправна возачка картичка се приложува кон барањето
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар.


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)


За странци

  • Потврда за привремен престој или лична карта за странци
  • Работна дозвола