ВОЗАЧКА КАРТИЧКА – ИЗГУБЕНА / УКРАДЕНА

ИЗГУБЕНА ИЛИ УКРАДЕНА ВОЗАЧКА КАРТИЧКА

  • Пополнето барање за издавање на возачка картичка
  • Копија од лична карта
  • Копија од возачка дозвола
  • Фотографија на возачот, не постара од 6 месеци
  • Потврда за одјавување на картичката во Службен весник на РС Македонија, со фискална сметка во прилог или уплатница во оригинал
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар.


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Потврда за привремен престој или лична карта за странци
  • Работна дозвола


За странци

  • Потврда за привремен престој или лична карта за странци
  • Работна дозвола