РАБОТИЛНИЧКА КАРТИЧКА – ИЗГУБЕНА/УКРАДЕНА

ИЗГУБЕНА ИЛИ УКРАДЕНА РАБОТНИЧКА КАРТИЧКА

 • Пополнето барање за издавање на работилничка картичка
 • Тековна состојба од Централниот регистар на РС Македонија не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена на нотар)
 • Копија од лична карта на техничко лице
 • Копија од возачка дозвола на техничко лице
 • Потврда за завршена обука за стручна оспособеност на техничкото лице, не постара од 3 години
 • Копија од овластувањето за работилница издадено од Министерство за транспорт и врски
 • Фотографија од техничкото лице, не постара од шест месеци
 • Потврда за одјавување на картичката во Службен весник на РС Македонија, со фискална сметка во прилог или уплатница во оригинал
 • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

 • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
 • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)