КОНТРОЛНА КАРТИЧКА – ЗАМЕНА

ЗАМЕНА НА КОНТРОЛНА КАРТИЧКА ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

  • Пополнето барање за издавање на контролна картичка
  • Копија од лична карта на контролното лице
  • Копија од документ од кој се утврдува промената на личните податоци на контролно лице
  • Копија од овластување од надлежен орган за вршење на надзор
  • Фотографија од контролното лице, не постара од шест месеци и
  • Контролната картичка која веќе била издадена, заради нејзино уништување
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)