КОНТРОЛНА КАРТИЧКА – ИЗГУБЕНА/УКРАДЕНА

ИЗГУБЕНА ИЛИ УКРАДЕНА КОНТРОЛНА КАРТИЧКА

  • Пополнето барање за издавање на контролна картичка
  • Копија од лична карта на контролното лице,
  • Копија од овластување од надлежен орган за вршење на надзор,
  • Фотографија од контролното лице, не постара од шест месеци
  • Потврда за одјавување на картичката во Службен весник на РС Македонија, со фискална сметка во прилог или уплатница во оригинал
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар

 

ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)