АПЛИЦИРАЈ – КОНТРОЛНА КАРТИЧКА

  ПОПОЛНЕТ ДОКУМЕНТ

  Прикачете го пополнетиот pdf документ. Фајлот треба да е и дигитално потпишан со важечки дигитален потпис од овластените издавачи на дигитални потписи во Република Македонија.

  ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Копија од личната карта на контролното лице:

  Копија од овластување од надлежен орган за вршење на надзор:

  Доказ за уплата на износот за издавање на картичка:

  Копија од службениот записник или доказ за поништување:

  Поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништување:

  Пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на РМ:

  Документ од кој се утврдуваат промените за личните податоци (во случај на замена на картичката поради промена на името и презимето)

  Уплатници

  Редовна постапка
  Итна постапка

  Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

  Цената за возачка картичка изнесува 4.354 денари со вклучено ДДВ

  Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.531 денари со вклучено ДДВ

  * Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката