КАРТИЧКА НА ПРЕВОЗНИК – ЗАМЕНА

ЗАМЕНА НА КАРТИЧКА ЗА ПРЕВОЗНИК ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

  • Пополнето барање за издавање на картичка на превозник
  • Решение за извршена промена или Тековна состојба од Централен регистер на РСМ  не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) – во случај на промена на податоци за превозникот
  • Картичката која му е издадена на превозникот заради нејзино уништување
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар

 

ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)