КАРТИЧКА НА ПРЕВОЗНИК – ОШТЕТЕНА

ОШТЕТЕНА КАРТИЧКА НА ПРЕВОЗНИК

  • Пополнето барање за издавање на картичка на превозник
  • Тековна состојба од Централниот регистар на РС Македонија не постара од 6 месеци (оригинал или фотокопија заверена на нотар)
  • Оштетената/неисправна картичка на превозник се приложува кон барањето
  • За барањата доставени преку полномошник се доставува полномошно заверено на нотар


ДОКАЗ ЗА УПЛАТА

  • Редовна постапка (пример од пополнета уплатница)
  • Итна постапка (пример од пополнета уплатница)