АПЛИЦИРАЈ – КАРТИЧКА ЗА ПРЕВОЗНИК

  ПОПОЛНЕТ ДОКУМЕНТ

  Прикачете го пополнетиот pdf документ. Фајлот треба да е и дигитално потпишан со важечки дигитален потпис од овластените издавачи на дигитални потписи во Република Македонија.

  ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Тековна состојба не постара од шест месеци за правното лице издадена од Централниот Регистар на РМ:

  Доказ за уплата на износот за издавање на картичка (Прикачете скениран документ со 72dpi резолуција. Не поголем од 200kb)

  Копија од службениот записник или доказ за поништување:

  Поништувањето мора да содржи податоци за видот и бројот на картичката, како доказ може да послужи барањето за поништување

  Пријава за изгубена или украдена картичка објавена во Службен весник на РМ:

  Уплатници

  Редовна постапка
  Итна постапка

  Цена на мемориски тахографски картички за месец МАЈ 2024 година

  Цената за возачка картичка изнесува 4.354 денари со вклучено ДДВ

  Ценатата за возачка картичка за ИТНА ПОСТАПКА 6.531 денари со вклучено ДДВ

  * Доколку уплатата не е од лично име, во цел на дознака треба да се наведе име и презиме на лицето на кое ќе гласи картичката